Bankmonitor

Banki termékek összehasonlítása

Prémium Magyar Államkötvény - 2019/L

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 2,75 % = 0 % (infláció) + 2,75 % Futamidő: 2 év, 7 hónap, 23 nap
Legkisebb befektethető összeg: 1 000 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

A Prémium Magyar Államkötvény változó kamatozású.  A kamat évente változik egy előre meghatározott képlet alapján. A kamat a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis az előző éves átlagos infláció, de legalább 0%. Ezen felül fizeti a kamatfelárat, ami 2,75%. Egy konkrét példával szemléltetve, ha az infláció  0,2% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a  Prémium Magyar Államkötvény (2019/L) által fizetett kamat 0,2% + 2,75% = 2,95%. Amennyiben az infláció negatív, akkor a kötvény kamata 2,75%. 

A kamat fizetése az alábbi napokon történik: 

  • 2016. október 21.
  • 2017. október 21. 
  • 2018. október 21. 
  • 2019. október 21.

A kamatbázis megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.
Az első kamatperiódus esetében - értve ezalatt a 2016. április 4. napjától (ezt a napot is beleértve) 2016. október 21. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kamatbázis 0% p.a., azaz évi nulla százalék, tekintettel arra, hogy a 2015. évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke -0,1% p.a., (azaz mínusz nulla egész egy tized százalék), mely érték negatív. Az első kamatperiódus (2016. április 4. napjától 2016. október 21. napjáig terjedő időszak) esetében a kamat mértéke 2,75% p.a., azaz évi kettő egész hetvenöt század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendőidőarányos kamat mértéke 1,5%, azaz egy egész öt tized százalék. A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu ) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

Befektetés biztonsága

A Prémium Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Prémium Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Vásárlók köre

A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. 

A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Államkötvényeket. Devizakülföldi természetes személyek a Prémium Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Kérdezz minket