Banki termékek összehasonlítása

A Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata

Hatályos 2016. december 21. napjától

A jelen – általános szerződéses feltételeket is magában foglaló – üzletszabályzat (a továbbiakban: “Üzletszabályzat“) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: “Hpt.“) alapján a Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-170218; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.; a továbbiakban: “Többes Ügynök“) független többes ügynöki tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

 1. Bevezető rendelkezések
 2. A Többes Ügynök a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja szerinti többes ügynöknek minősülő független közvetítő, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.
 3. A Többes Ügynök a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök tevékenysége a Hpt. 6. § 90. pont e) alpontjában meghatározott jelzáloghitel közvetítői tevékenységre is kiterjed.
 4. A Többes Ügynök kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB“) engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.
 5. A Többes Ügynök adatai:

Cégnév: Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-170218

Adószám: 24290353-2-41

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Felügyeleti hatóság engedélyező határozatának száma: H-EN-I-527/2013.

Felügyeleti hatóság engedélyező határozatának kelte: 2013. május 28.

Tájékoztatjuk, hogy a Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság az MNB Többes ügynök nyilvántartásában szerepel, amely az MNB honlapján ellenőrizhető: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

 1. Az Üzletszabályzat hatálya és módosítása

Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a jelen Üzletszabályzat alábbi III. 3. pontjában meghatározott ügyfélre (a továbbiakban: “Ügyfél“) és a Többes Ügynökre (a továbbiakban együtt: “Felek“).

Az Üzletszabályzat, illetőleg annak módosítása a Többes Ügynök ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.) való közzétételt követő naptári nap 0 órakor lép hatályba.

Ettől az időponttól a Többes Ügynök honlapján (www.bankmonitor.hu) is megtekinthető a hatályos Üzletszabályzat.

Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Többes Ügynök által többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre.

A Többes Ügynök az Üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja. Az Ügyfelek a Többes Ügynök módosított Üzletszabályzatának tervezetét nyomtatott formában a Többes Ügynök Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.) a jelen Üzletszabályzat 7.1. pontjában meghatározott nyitvatartási időben, vagy a Többes Ügynök honlapján (www.bankmonitor.hu) a hatályba lépést megelőző 30 nappal megtekinthetik.

III. Fogalmak, értelmező rendelkezések

 1. Többes Ügynök:

A Többes Ügynök fogalmát a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja definiálja, mely szerint Többes Ügynök az a „közvetítő, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez”.

 1. Versengő szolgáltatások:
 2. a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
 3. b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
 4. c) betét és fizetési számla (bankszámla).

Nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön.

 1. Ügyfél:

Az a jogi személy, szervezet, egyéni vállalkozó, magánszemély, aki részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít. Az Ügyfélre a jelen Üzletszabályzat fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősül.

 1. Pénzügyi Intézmény:

Az a Magyarországon pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult pénzügyi intézmény, amellyel  a Többes Ügynök érvényes megbízási szerződést kötött többes ügynöki tevékenységére vonatkozóan.

 1. Ügynöki tevékenység:

Pénzügyi Intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önálló kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek.

 1. Ajánlat:

A Pénzügyi Intézmény nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat.

 1. Adatlap és dokumentáció:

A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Pénzügyi Intézmény által az ügylet elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumok felsorolását és az ügyfélnyilatkozatokat.

 1. Közvetítői szerződés:

Az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Többes Ügynök többes ügynöki feladatot lát el és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat.

 1. Általános rendelkezések
 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága

Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a Többes Ügynök Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.) jelen Üzletszabályzat 7.1. pontjában meghatározott nyitvatartási időben, vagy a Többes Ügynök honlapján (www.bankmonitor.hu).

 1. A Felek képviselői

Az Ügyfél a Többes Ügynöknek az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottait – ha csak a körülményekből más nem következik – az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése tekintetében a Többes Ügynök képviselőjének tekintheti.

A Többes Ügynök az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében bármikor meggyőződhet az Ügyfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, így bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő, hitelt érdemlő igazolását. Természetes személy Ügyfél esetén a Többes Ügynök jogosult a személyazonosság megfelelő igazolása érdekében eredeti okiratok bemutatását kérni.

A Többes Ügynök jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselő(ke)t, illetve az egy vagy több képviselő aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló – a szükséges okiratokkal megerősített – írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.

 1. Értesítések

A Felek az egymásnak szóló értesítéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Többes Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat.

Ha a Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Többes Ügynök nem felel.

A Többes Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Többes Ügynökön kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.

Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek.

A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat – hacsak jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Többes Ügynök által e célból vezetett nyilvántartása igazolja.

Belföldi cím esetén a postára adást követő 5., európai cím esetén a postára adást követő 10., postai munkanap elteltével a Többes Ügynök jogosult úgy tekintetni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént.

Az Ügyfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni a Többes Ügynököt, ha valamely általa a Többes Ügynöktől várt értesítés nem érkezett meg. E határidő elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik, és a Többes Ügynök nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelemből eredő kárért.

Az Ügyfél a Többes Ügynök részére szóló küldeményeket a Többes Ügynök székhelyére köteles megküldeni.

Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Többes Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva, illetve aláírással-pecséttel ellátva vagy a Többes Ügynök honlapján keresztül elektronikus úton is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők.

A Többes Ügynök az Ügyféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, e-mailben vagy a Többes Ügynök honlapján keresztül elektronikus úton adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is elfogadja, ha erről az Ügyféllel kifejezetten, írásban megállapodott.

A telefonon, telefaxon, e-mailben, illetve a Többes Ügynök honlapján keresztül elektronikus úton érkezett és a Többes Ügynök által teljesített kérelmeket minden esetben az Ügyféltől származónak kell tekinteni.

A telefonon vagy más, nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefax, e-mail kapcsolat vagy a Többes Ügynök honlapján keresztül létesített elektronikus kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Többes Ügynök hibájából ered.

 1. Együttműködés

A Többes Ügynök és az Ügyfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni.

A Többes Ügynök a tevékenysége során mindenkor az adott helyzetben általában elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

A Többes Ügynök a közvetített szerződés futamideje alatt is az Ügyfél rendelkezésére áll az adott közvetített szerződéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása és esetleges problémák megoldásának elősegítése érdekében.

 1. Banktitkok és üzleti titok

A Többes Ügynök az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott banktitoknak minősülő információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, és azokat az Ügyfél által adott írásbeli meghatalmazásban, valamint az alábbiakban megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott személyeknek, illetve csak a jogszabályokban meghatározott esetben szolgáltatja ki. A Többes Ügynök felelős az általa igénybevett jogi vagy egyéb képviselő, szakértő és közreműködő titoktartásáért, és a részükre történő adatszolgáltatáskor erre külön felhívja a figyelmüket. A Többes Ügynök az üzleti kapcsolatok megszűnése után is – időbeli korlátozás nélkül – megőrzi a banktitkot.

Az Ügyfél köteles a Többes Ügynökről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok – minden olyan, a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó – tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Többes Ügynöknek méltányolható érdeke fűződik. A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

 1. Magatartási Kódex

Amennyiben a Többes Ügynök olyan pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatását közvetíti, amely alávetette magát a 2010. január 1. napján hatályba lépett banki Magatartási Kódex (a továbbiakban: Magatartási Kódex) rendelkezéseinek, úgy ezen pénzügyi intézmény megbízásának teljesítése vonatkozásában a Többes Ügynök a Kódex iránymutatásait magára nézve is kötelezőnek ismeri el, tevékenységét az abban rögzítettekkel összhangban végzi. A Magatartási Kódexre vonatkozó tájékoztatást a Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által rendszeresített szerződéses okiratok, tájékoztatók tartalmaznak.

 1. Panaszkezelés

7.1.       Az Ügyfél a Többes Ügynök pénzügyi közvetítői szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait

– személyesen munkanapokon a Többes Ügynök ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében(1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.), a nyitvatartási idő alatt, azaz naponta 8 és 16 óra között;

– írásban a 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B. címre küldött levélben;

– telefonon az (1) 7000 380 központi telefonszámon hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra között, szerdai napon 8 és 20 óra között;

– telefaxon az (1) 814-7849 központi telefaxszámon; valamint

– a Többes Ügynök honlapján (www.bankmonitor.hu) keresztül, elektronikus úton a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címre történő elektronikus levélküldés által

teheti meg saját nevében vagy meghatalmazott útján eljárva. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

7.2.       Telefonon történő panaszkezelés esetén a Többes Ügynök biztosítja az ésszerű, öt perces várakozási időn belüli hívásfogadást és az ügyintézés megkezdését.

Telefonon történő panaszkezelés esetén a Többes Ügynök és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Többes Ügynök – az Ügyfél erre vonatkozó előzetes figyelmeztetése mellett – hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Az Ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet 15 napon belül.

7.3.       A Többes Ügynök a szóbeli panaszt – az alábbi 7.4. pontban meghatározott eltéréssel – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Többes Ügynök a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek – az alábbi 7.5. pontban foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Az Ügyfél számára küldött jegyzőkönyv a Többes Ügynök azonosító adatai mellett tartalmazza legalább az Ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, szükség esetén levelezési címét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, a panasszal érintett szerződés számát, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, telefonon, telefaxon vagy e-mailen közölt panasz kivételével a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.

7.4.       Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Többes Ügynök a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek – az alábbi 7.5. pontban foglaltakkal egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

7.5.       A Többes Ügynök az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek.

7.6.       A panasz elutasítása esetén a Többes Ügynök válaszában tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNB előtt a vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levélcím: H-1525 Budapest Pf.:172.; telefonszám: +36-80-203-776; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti. A panaszra adott válasz külön is tartalmazza a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

7.7.       A Többes Ügynök a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja.

7.8.       A Többes Ügynök az Ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

7.9.       A fenti 7.8. pont szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell

 1. a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 2. b) a panasz benyújtásának időpontját,
 3. c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 4. d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá
 5. e) a panasz megválaszolásának időpontját.

7.10.     A Többes Ügynök a panasz kivizsgálásáért az Ügyféllel szemben külön díjat nem számíthat fel.

7.11.     A Többes Ügynök a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:

 1. a) neve,
 2. b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
 3. c) lakcíme, székhelye, levelezési címe,
 4. d) telefonszáma,
 5. e) értesítés módja,
 6. f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
 7. g) panasz leírása, oka,
 8. h) ügyfél igénye,
 9. i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
 10. j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
 11. k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

7.11.     Az Ügyfél a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait a közvetített pénzügyi szolgáltatást nyújtó Pénzügyi Intézménynél teheti meg. Amennyiben a Többes Ügynökhöz érkezik ilyen tartalmú panasz, úgy azt a Többes Ügynök 3 munkanapon belül továbbítja a Pénzügyi Intézmény részére.

7.12.     A Felek között bármilyen felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Abban az esetben, ha a Felek nem tudnak írásos megegyezésre jutni, és az Ügyfél nem minősül fogyasztónak a magyar jogszabályok szerint, Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.13.     A Többes ügynök fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartója Sándorfi Balázs. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének változását a Többes Ügynök 15 napon belül bejelenti.

 1. Ügyfelek tájékoztatása

A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:

 1. a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
 2. b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
 3. c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
 4. d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,
 5. e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
 6. f) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
 7. g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és
 8. ga) ha ismert, annak összegéről,
 9. gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
 10. h) alkuszként a fogyasztó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a díj kiszámításának módjáról,
 11. i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
 12. j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

Amennyiben a Többes Ügynök a Pénzügyi Intézménytől díjazásban részesül, a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó Pénzügyi Intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult ezen tájékoztatást kérni.

A Többes Ügynök az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiküldését, illetőleg az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel felvétele) és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.

A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció

A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

 1. a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
 2. b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
 3. c) a hitel teljes összege,
 4. d) a hitel futamideje,
 5. e) a teljes hiteldíj mutató,
 6. f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
 7. g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl – a fenti bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

 1. a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
 2. b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
 3. c) a törlesztőrészletek száma, valamint
 4. d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.

A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

 

A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie

 1. arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
 2. az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

A fogyasztónak nyújtott tájékoztatást a Többes Ügynök az Fhtv. rendelkezéseinek, illetve az 56/2014. NGM-rendeletnek, valamint a 3/2016. NGM-rendeletnek megfelelően köteles nyújtani. Ennek megfelelően a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét és mellékleteit képezi

 1. az Fhtv. hitelszerződések összehasonlítására vonatkozó 1. sz. melléklete,
 2. az 56/2014. NGM-rendeletnek a törlesztőrészletek változására vonatkozó 1. sz. melléklete,
 3. a 3/2016. NGM-rendeletnek az általános tájékoztatóra vonatkozó 1. sz. melléklete,
 4. 3/2016. NGM-rendeletnek a személyes tájékoztatóra vonatkozó 2. sz. melléklete.

Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. A szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

A hitelképesség vizsgálata a hitelező által

A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

Ha Fhtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.

A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.

A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.

Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

 1. Közvetítői szerződés

Az Ügyfél és a Többes Ügynök közötti közvetítői szerződés célja, hogy a Többes Ügynök:

 • a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérje az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynöki tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják,
 • az Ügyfél részére kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három Pénzügyi Intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezze és átadja,
 • konzultációval és tanácsadással segítse az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában,
 • az Ügyfél által átadott kitöltött adatlapot és dokumentációt a Pénzügyi Intézmény részére továbbítsa,
 • a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése és megvalósítása érdekében az ügylettel kapcsolatban folyamatosan kapcsolatot tartson az Ügyfél által választott Pénzügyi Intézménnyel és közreműködésével segítse elő az ügylet megvalósulását,
 • a megvalósult ügylethez kapcsolódó dokumentumokat, információkat továbbítsa az Ügyfél és a Pénzügyi Intézmény részére és a szerződés megkötésének folyamatát kövesse nyomon.

A jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének, illetőleg közzétételének napját követő napon lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a Közvetítői szerződés létrejöttével válik a Közvetítői szerződés részévé.

VII. A Többes Ügynök díjazása

A Többes Ügynök többes ügynökként elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó Pénzügyi Intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel azzal, hogy hitel-tanácsadási tevékenység nyújtása ellenértékeként kizárólag akkor jogosult díjat felszámítani, ha az általa ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing után az érintett Pénzügyi Intézménytől nem kap közvetítői díjat.

A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más, a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos – de a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként egyéb díjat, költséget nem számít fel.

A Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél jogosult ilyen információt kérni.

VIII. A Többes Ügynök felelőssége

A Többes Ügynök mint többes ügynök e tevékenysége során okozott kárért maga felel.

A Többes Ügynök mint többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el.

A Többes Ügynök nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Többes Ügynök működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért.

A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Többes Ügynök által a részére adott felvilágosítás ellenére nem megfelelően értelmezte, értette.

A Többes Ügynök tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor káreseményenként legalább 460.000,- EUR, illetve évente együttesen legalább 750.000,- EUR összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám:_____________________).

A Többes Ügynök tevékenysége kizárólag az Ügyfél jelen Üzletszabályzatban foglalt tájékoztatására és a Közvetítői szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére korlátozódik, így a Többes Ügynök tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek. A Többes Ügynök ezért nem szavatolja az Ügyfél felé a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatásnak a Pénzügyi Intézmény részéről történő pozitív elbírálását, így különösen, de nem kizárólagosan az igényelt hitel (kölcsön) tényleges folyósítását sem.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Intézménynek jogában áll az Ügyfél igényléséhez kapcsolódóan hiánypótlásként további dokumentumokat, adatokat bekérni, illetőleg az Ügyfél adott pénzügyi szolgáltatásra irányuló igényét indoklás nélkül elutasítani, amelyért a Többes Ügynököt semmilyen felelősség nem terheli.

A Többes Ügynököt nem terheli továbbá felelősség a Pénzügyi Intézmény által esetlegesen kért további adatszolgáltatás kapcsán az Ügyfél részéről történő késedelmes teljesítésért, az ebből adódóan az Ügyfelet ért károkért. Többes Ügynök nem felel továbbá a Pénzügyi Intézmény ügyintézésének időtartamáért, továbbá bármely árfolyam-különbözetből eredő károkért.

 1. A Pénzügyi Intézmény felelőssége

A Többes Ügynököt megbízó Pénzügyi Intézmény felel azért, hogy a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a Többes Ügynök mint közvetítő által ellátandó feladatokat, az Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a Többes Ügynök rendelkezésére bocsát.

 1. Az Ügyfél felelőssége

Az Ügyfél felel a Pénzügyi Intézmény részére elbírálás céljára megadott, a Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért.

A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi Intézményhez történő továbbításra.

 1. A Többes Ügynök kötelezettségei

A Többes Ügynök köteles a jelen Üzletszabályzat V. pontjában foglaltaknak megfelelő egyértelmű tájékoztatást az Ügyfélnek átadni.

A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja.

Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes Ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

A Többes Ügynök a tanácsadás során az Ügyfélnek a Pénzügyi Intézményre, a közvetített szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a Pénzügyi Intézménynek, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel.

A Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi Intézmény(ek) részére elbírálás céljára megküldi az adott Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó adatlapot és dokumentációt, továbbá a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt, az ügylet elbírálásához elengedhetetlen okmányok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. Az ügylet Pénzügyi Intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott Pénzügyi Intézmény általános szerződési feltételei irányadóak.

A Többes Ügynök a Hpt. alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni.

A Többes Ügynök kijelenti, hogy tevékenységéhez az MNB felé bejelentett közvetítői alvállalkozót a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően vehet igénybe, melynek eljárásáért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a közvetítői alvállalkozó szerződés szerint tartozik felelősséggel..

A Többes Ügynök közvetítői tevékenysége során az Ügyfél nevében a megbízó Pénzügyi Intézménytől az Ügyfelet megillető pénzt nem vesz át, illetve az Ügyfél által befizetett, a megbízó Pénzügyi Intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartja. E számlán más jellegű pénzeszközöket a Többes Ügynök nem tart. Ezek a pénzösszegek a Többes Ügynök más hitelezői kielégítésére végrehajtási és felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel.

XII. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Többes Ügynököt annak közvetítői tevékenysége szempontjából jelentős körülményekről, tényekről és adatokról, különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfél azonosításához szükséges adatokról, illetve azok változásáról.

Az Ügyfél köteles az Ügyfél, illetőleg az Ügyfél képviselőjének azonosításához szükséges adatokat és ezeket igazoló okiratokat a Többes Ügynök részére átadni a Hpt, illetőleg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

Ezen tájékoztatás, illetőleg adatszolgáltatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetőleg félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmazó tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, azokért a Többes Ügynök nem felel.

Az Ügyfél a Többes Ügynök által közvetített szerződés futamideje alatt – ha az előírja – a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés, záradék) egy másolati példányát minden év június 15. napjáig köteles a Többes Ügynöknek megküldeni, amit a Többes Ügynök haladéktalanul továbbít a Pénzügyi Intézmény részére.

XIII. Adatkezelés, adatátadás, ügyfélszerződés nyilvántartás

A Többes Ügynök köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VIII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Többes Ügynök csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

Tekintettel arra, hogy a Többes Ügynök a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért az Ügyfél hozzájárul, hogy az alábbi adatokat a Többes Ügynök legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

A Többes Ügynök adatkezelésére egyebekben a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató irányadó, mely a Többes Ügynök honlapján (bankmonitor.hu) folyamatosan elérhető a http://bankmonitor.hu/adatvedelem/ linkre kattintva.

XIV. Záró rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hpt., a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló mindenkori törvény, valamint az egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapesten, 2016. december 21. napján

Mellékletek:

Korábbi, 2013. május 15-től hatályos Üzletszabályzatunk itt tekinthető meg.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Kérdezz minket