loading

Adatvédelmi szabályzat – tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

Hatályos 2021. április 29. napjától

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a bankmonitor.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

1. A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öptv.)

2. Adatkezelők és az általuk végzett tevékenységek

Adatkezelők az általuk jelen Szabályzatban megjelölt tevékenységek kapcsán:

 • Bankmonitor Szolgáltató Kft.
 • Bankmonitor Kft.
 • Bankmonitor Partner Kft.

Az Adatkezelők közös, adatkezelésre, kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:
bankmonitor@bankmonitor.hu

Az Adatkezelők által kinevezett közös adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Ruszty Réka, adatvedelem@bankmonitor.hu

A bankmonitor.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Bankmonitor Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-976265, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79387/2014.) illeti. A honlapot a Bankmonitor Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-184211, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87386/2015) és a Bankmonitor Partner Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-170218, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87387/2015) jogosultak szolgáltatásaik nyújtásához igénybe venni (a továbbiakban együttesen: „Társaságok” vagy „Adatkezelők”).

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott többes ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-527/2013. számú, 2013. május 28. napján kelt és H-EN-I-224/2017. számú, 2017. március 17. napján kelt határozataiban foglalt engedélyek alapján. A jelen Adatvédelmi szabályzat egyben a Bankmonitor Partner Kft. Üzletszabályzatának 7. sz. melléklete.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes befektetési szolgáltatások tekintetében a Bszt-ben meghatározott közvetítői tevékenységet végez az ERSTE Befektetési Zrt. (MNB törzsszám: 10361966) megbízásából.

A Bankmonitor Partner Kft. honlapon megjelenő egyes biztosítási termékek, illetőleg biztosításközvetítési szolgáltatások tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § 35. pont és Bit. 398-406/A. § szerint az ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenységet végez, MNB engedély száma és kelte: H-EN-II-29/2020, 2020.03.27.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Adószám: 18075285-1-41) tagszervezője.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1.; Cégjegyzékszám: 01 10 043770; Adószám: 12359600-2-43) tagszervezője.

A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a honlapon megjelenő pénzügyi és biztosítási szolgáltatások tekintetében jelenleg tevékenységet nem végez.

A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. tőkepiaci (Bszt. szerinti) függő ügynöke, ezen közvetítői tevékenységéért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra (MNB azonosítója: 24821683).

A Bankmonitor Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez. Marketing tevékenységnek minősül valamennyi „Promóció” jelzésű termékmegjelenítés, a banner, valamint mindaz a pénzügyi vagy befektetési termék, ahol nem lehet „Érdekel” gombra kattintani és a személyes adatok megadásával visszahívást kérni az adott termék kapcsán, mivel ezen hirdetések a hirdető oldalára irányíthatják át a felhasználót.

A közvetítői, többes ügynöki, biztosítás közvetítői, tagszervezői tevékenységek tekintetében a Bankmonitor Partner Kft. (törzsszáma 24290353) felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank. A Bankmonitor Partner Kft. a Bszt., Bit. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó pénzügyi intézményektől, illetőleg a biztosítóktól jogosult díjazásra.

A Bankmonitor Partner Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci, illetőleg biztosításközvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese címen ellenőrizhető.

Tájékoztatjuk, hogy a bankmonitor.hu honlapon található kalkulátorokban, illetőleg ezek találati listáiban megjelenített termékek között lehetnek olyan pénzpiaci, befektetési, biztosítási, lakástakarék-pénztári vagy nyugdíjpénztári termékek, melyek közvetítésére a honlapot használó egyik Bankmonitor társaság sem jogosult. Ezen adott termék megjelenítése azonban a felhasználó szélesebb körű tájékoztatása, és az adott pénzpiaci vagy befektetési termék piacán lévő termékek összehasonlíthatósága érdekében szükséges, függetlenül attól, hogy az adott termék közvetítése kapcsán a megbízótól díjazást a honlapot használó egyik Bankmonitor társaság sem kaphat. A bankmonitor.hu honlap célja, hogy valamennyi termékkategóriában vagy a legnagyobb piaci szereplők, vagy az adott termékkategória legmeghatározóbb szereplői kerüljenek megjelenítésre.

Amennyiben a honlapra látogató felhasználó olyan termékre ad le érdeklődést, illetőleg több termék közül olyan terméket választana, melynek közvetítésére egyik, a honlapot használó Bankmonitor társaság sem jogosult, erről az érdeklődést leadó felhasználót az ilyen érdeklődés, illetőleg választás leadását követően minden esetben tájékoztatják.

Tájékoztatjuk, hogy a bankmonitor.hu honlapon kínált, illetőleg a Társaságok által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges, illetve személyes adatok megadása és kezelése szükséges, amennyiben a felhasználó a bankmonitor.hu weboldalon felhasználói fiókot, illetőleg a Pénzügyeim felületre regisztrál.

3. Az adatkezelés jogalapja:

A Bankmonitor Partner Kft. esetében az adatkezelés jogalapja a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott tevékenységek kapcsán az ott megjelölt, ezen tevékenységre vonatkozó jogszabályok alapján kötelező adatkezelési, adatmegőrzési. adattovábbítási kötelezettség teljesítése, a megbízó pénzügyi intézményekkel, biztosítókkal, befektetési alapkezelőkkel jogszabály alapján megkötött szerződések teljesítése, illetőleg az érintett hozzájárulása, valamint a biztosításközvetítési tevékenység esetében az ügyfelekkel kötött alkuszi szerződések teljesítése.

A Bankmonitor Szolgáltató Kft. esetében az adatkezelés jogalapja a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott tevékenységek kapcsán az ott megjelölt, ezen tevékenységre vonatkozó jogszabályok alapján kötelező adatkezelési, adatmegőrzési. adattovábbítási kötelezettség teljesítése, a megbízó befektetési szolgáltatóval jogszabály alapján megkötött szerződés teljesítése, illetőleg az érintett hozzájárulása.

A Bankmonitor Kft. esetében:

A bankmonitor.hu honlapon, vagy azon keresztül elérhető bármely marketing célú szolgáltatás, illetőleg felhasználói regisztráció vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő, illetve a regisztráló a honlapra regisztráló érintett hozzájárulása.

A bankmonitor.hu honlap használata során keletkezett és az ún. cookie-k által tárolt adatok alapján végezett profilalkotási tevékenység vonatkozásában az érintett hozzájárulása.
- A Bankmonitor Kft. által nyújtott szolgáltatás (pl. marketing, hirdetés) esetében az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése.

Valamennyi felsorolt esetben az adatkezelés jogalapja az adott Társaság jogos érdeke is, továbbá jogos érdeken alapulhat az adatkezelés fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy jogvita lezárása, jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettség teljesítése, csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása érdekében.

4. A kezelt adatok köre

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helyességéért és teljes körűségéért Ön felelős, ideértve azt is, hogy bármely adatkezeléssel járó szolgáltatást a saját nevében vesz igénybe, és magánszemély esetén az életkora 18 évet meghaladja, vagy rendelkezik törvényes képviselő hozzájárulásával.

Kezelt adatok köre a Bankmonitor Partner 2. pontban meghatározott tevékenységei és a 3. pontban meghatározott jogalapok kapcsán (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név
 • Születési hely
 • Születési név
 • Születési dátum
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Település
 • Irányítószám
 • Gyermekek száma
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az érintett által megadott adatok (különösen, de nem kizárólag: jövedelem, ingatlan elhelyezkedése, ingatlanfedezet értéke, bankszámla-használati adatok, lakhatási információk, meglévő gyermekek születési ideje / tervezett gyermekek száma, havi személyes költségvetési / megtakarítási adatok, meglévő megtakarítási termékek / tervezett befektetések adatai)

Kezelt adatok köre a Bankmonitor Szolgáltató 2. pontban meghatározott tevékenysége és a 3. pontban meghatározott jogalapok kapcsán (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név
 • Születési hely
 • Születési név
 • Születési dátum
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Település
 • Irányítószám
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az érintett által megadott - adatok (különösen, de nem kizárólag: jövedelem, havi személyes költségvetési / megtakarítási adatok, meglévő megtakarítási termékek / tervezett befektetések adatai)

Bankmonitor Kft. 2. pontban meghatározott tevékenysége és a 3. pontban meghatározott jogalapok kapcsán (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • bankmonitor.hu honlap használata során keletkezett adatok (alábbiak szerint)

Tájékoztatjuk, hogy a bankmonitor.hu weboldal működésével kapcsolatban a bankmonitor.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából. A bankmonitor.hu honlap cookie szabályzata, az ilyen módon gyűjtött és kezelt adatok köre, az ilyen adatokra vonatkozó adattovábbítás címzettjei az alábbi tájékoztatón tekinthető meg.

COOKIE SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben ezen nem személyhez kapcsolódó adatok felvételét követően az Ön személyes adatai szolgáltatás igénybevétele, hírlevél feliratkozás vagy felhasználói fiók regisztráció alapján rögzítésre kerülnek, a nem személyhez kapcsolódó adatok hozzárendelődnek az Ön által megadott személyes adatokhoz.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy panaszkezelési, illetőleg belső minőségellenőrzési okokból az Önnel történő telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés – minden esetben az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást követően – az adott kapcsolatfelvétellel érintett Adatkezelő által rögzítésre kerülhet, ez azonban az adott Adatkezelők személyén kívül más személy számára semmilyen formában nem kerül továbbításra, és az Ön adataira vonatkozó adatkezelés bármely okból történő megszűnése esetében az adatokkal együtt törlésre kerül.

5. Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy banktitoknak, biztosítási titoknak vagy értékpapírtitoknak minősülő adatok esetében az adatkezelési- és adatmegőrzési kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján korlátlan ideig terheli az adott Adatkezelőt. A Bankmonitor Partner Kft. Hpt. alá tartozó adatkezelése kapcsán a banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Társasággal, de ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe.

6. Az adatkezelés célja:

Adatkezelési célok a Bankmonitor Partner 2. pontban meghatározott tevékenységei és a 3. pontban meghatározott jogalapok és a 4. pontban meghatározott adatfajták kapcsán:

 • személyes adatok, valamint az adott, Ön által igényelt pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok továbbítása a 7. pontban megjelenő pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők, biztosítók részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • egyes pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók (ügyfelek) átvilágítása, ügyfélazonosítása (ideértve a közvetett vagy közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást is) során keletkezett adatoknak az adott szolgáltatást nyújtó megbízó harmadik fél (pénzügyi intézmény, biztosító, befektetési szolgáltató) részére történő továbbítása a Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a Társaság és az adott szolgáltatást nyújtó harmadik felek közötti szerződések szerint,
 • egyes pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók és az igényelt szolgáltatást nyújtó harmadik fél (pénzügyi intézmény, biztosító, befektetési szolgáltató) közötti elektronikus úton történő szerződéskötésben történő közreműködés során az adatok kezelése és továbbítása a Hpt. vagy Bit., továbbá egyéb jogszabályok, valamint a harmadik fél és a Társaság között fennálló megbízási szerződés rendelkezései szerint,
 • a Pénzügyeim felületen keresztül az Ön regisztrációja és hozzájárulása esetében az Ön által igényelt pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok tárolása, illetőleg az adott szolgáltatást nyújtó harmadik fél és az Ön közötti jogviszonyra vonatkozó elektronikus okiratok kézbesítése, tárolása, valamint a Pénzügyeim felületen keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása,
 • az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel telefonon és email-en keresztül,

Adatkezelési célok a Bankmonitor Szolgáltató 2. pontban meghatározott tevékenységei és a 3. pontban meghatározott jogalapok és a 4. pontban meghatározott adatfajták kapcsán:

 • személyes adatok, valamint az adott, Ön által igényelt befektetési szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok továbbítása a 7. pontban megjelenő befektetési vállalkozások részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • egyes befektetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók (ügyfelek) átvilágítása, ügyfélazonosítása (ideértve a közvetett vagy közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást is) során keletkezett adatoknak az adott szolgáltatást nyújtó megbízó harmadik fél (befektetési szolgáltató) részére történő továbbítása a Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a Társaság és az adott szolgáltatást nyújtó harmadik felek közötti szerződések szerint,
 • egyes befektetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók és az igényelt szolgáltatást nyújtó harmadik fél (befektetési szolgáltató) közötti elektronikus úton történő szerződéskötésben történő közreműködés során az adatok kezelése és továbbítása a Bszt. és egyéb jogszabályok, valamint a harmadik fél és a Társaság között fennálló szerződés rendelkezései szerint,
 • az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel telefonon és email-en keresztül,

Adatkezelési célok a Bankmonitor Kft. 2. pontban meghatározott tevékenységei és a 3. pontban meghatározott jogalapok és a 4. pontban meghatározott adatfajták kapcsán:

 • a Társaság által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése,
 • az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel telefonon és email-en keresztül,
 • közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére),
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,
 • a bankmonitor.hu honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Ön részére,
 • a bankmonitor.hu honlapon elérhető szolgáltatások javítása, a honlap és kalkulátorainak fejlesztése.

A Bankmonitor Partner Kft. az általa végzett egyes adatkezelési műveletek (pontozás, hitelképességre, fizetőképességre vonatkozó pre-scoring) kapcsán a GDPR 35. cikk szerinti hatásvizsgálatot elvégezte, és azt évente vagy a kockázatokra jelentős hatást gyakorló körülmény bekövetkezésekor felülvizsgálja. Vizsgálatának eredményeképp megállapításra került, hogy az ügyfelek megkeresései alapján, azok érdekében és hozzájárulása alapján történik az adatkezelés, amelynek célja az ügyfelek számára legmegfelelőbb pénzügyi vagy biztosítási termék meghatározása, a felhasznált adatok pedig minden esetben a konkrét pénzügyi vagy biztosítási termék(ek)hez kapcsolódóan kerülnek meghatározásra.

7. Adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a bankmonitor.hu honlapon kiválasztott pénzügyi, biztosítási vagy befektetési szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők az Ön hozzájárulása alapján és a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek továbbíthatnak adatot:

Bankmonitor Partner Kft. – Hpt. szerinti pénzpiaci közvetítői tevékenység keretében:

 • BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
 • Budapest Bank Zrt.
 • Magyar Cetelem Bank Zrt.
 • CIB Bank Zrt.
 • CIB Lízing Zrt.
 • CITY-LEASING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Cofidis Magyarországi Fióktelepe
 • Erste Bank Zrt.
 • Erste Lakás-takarékpénztár Zrt.
 • FHB Bank Zrt.
 • Fundamenta Lakáskassza Zrt.
 • Gránit Bank Zrt.
 • K&H Bank Zrt.
 • KDB Bank Európa Zrt.
 • Magyar Államkincstár
 • Magnet Bank Zrt.
 • MKB Bank Nyrt.
 • Oberbank AG Magyaroroszági Fióktelep
 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
 • PannonHitel Pénzügyi Zrt.
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Sberbank Magyarország Zrt.
 • SOPRON BANK BURGENLAND Zrt.
 • UniCredit Bank Zrt.

Bankmonitor Partner Kft. – Bit. szerinti biztosításközvetítési tevékenység keretében:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • Allianz Hungária Zrt.
 • CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
 • Generali Biztosító Zrt.
 • MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe
 • SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
 • UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
 • UNIQA Biztosító Zrt.
 • Optimális Biztosítási Portfolió Kft.

Bankmonitor Partner Kft. – Bszt. szerinti befektetési szolgáltatás közvetítői tevékenység keretében:

 • Erste Befektetési Zrt.

Bankmonitor Partner Kft. – Öptv..szerinti tagszervezői tevékenység keretében:

 • Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár
 • Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár

Bankmonitor Szolgáltató Kft. – Bszt. szerinti befektetési szolgáltatás közvetítői tevékenység keretében:

 • Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy pénzpiaci, biztosítási, befektetési szolgáltatásra vonatkozó érdeklődés alkalmával írásban vagy elektronikus úton megadott személyes adatait az adott tevékenységet végző Társaság, valamint az adott tevékenységet végző Társaság általi adattovábbítást követően az érdeklődésével érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével, kezelésével megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen szabályzatban nevesített vagy hivatkozott harmadik személyeken kívül az Ön személyes adatai harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jogszabály alapján kötelező adatátadást, különösen, de nem kizárólagosan ideértve a jogszabályon alapuló bírósági, hatósági megkeresést. Adatai személyhez nem köthető összessített adatok formájában harmadik fél részére továbbításra kerülhetnek. Marketing, remarketing célú átadás esetén lehetséges, hogy a harmadik személy (pl. Facebook, Google) ezen adatok alapján azonosítani tudja Önt és személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat Önnek.

8. Adatfeldolgozók

A Bankmonitor Kft. a Bankmonitor Szolgáltató Kft. és a Bankmonitor Partner Kft. valamennyi adatkezelése kapcsán adatfeldolgozóként jár el.

További adatfeldolgozók:

Bankmonitor Kft. egyes adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységei esetében adatfeldolgozó: - Amazon Web Services EMEA SARL (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg) - MyClient Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Házmán utca 11. cégjegyzékszám: 01 09 933516, adószám: 12419209-2-41

Amennyiben a Bankmonitor Partner Kft. vagy a Bankmonitor Szolgáltató Kft. a megbízó pénzügyi intézmény, biztosító vagy befektetési szolgáltató megbízásából eljárva valós vagy nem valós idejű ügyfélazonosítást végez, akkor az Ön által megadott személyes adatokat a Girinfo és a GirOnline szolgáltatás segítségével ellenőrizhetik. A Girinfo és a GirOnline a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. által nyújtott szolgáltatások, amelyek segítségével a szolgáltatást igénybe vevő Adatkezelő a Belügyminisztérium központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásában tárolt adatokat kérdezhet le.

A Bankmonitor Partner Kft. az általa a Hpt. alapján pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység tárgyában megbízott közvetítői alvállalkozói, illetőleg a Bit. alapján biztosításközvetítéssel megbízott ügynökei részére is továbbíthat személyes adatot a 6. pontban megjelölt adatkezelési célok teljesítése érdekében. A közvetítői alvállalkozók, illetőleg az ügynökök ilyen esetben adatfeldolgozónak minősülnek az adott ügyfél és adott ügylet esetében.

A Bankmonitor Partner Kft. az általa a Pmt. és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján végzett közvetlen és közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás kapcsán a TECHTEAMER Kft. mint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti bizalmi szolgáltató részére is továbbít adatot, amely adatokat a TECHTEAMER Kft. a bizalmi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok szerint kezel és tárol.

A Bankmonitor Partner a nem életbiztosítási termékek kapcsán végzett biztosításközvetítési tevékenységéhez az adatfeldolgozást és a biztosítókhoz történő továbbítást az SK Trend Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. em. 1., cégjegyzékszám: 01 09 720079) végzi. A Bankmonitor Partner biztosításközvetítési tevékenységéhez kapcsolódó adatfeldolgozó tevékenységet (jutalékszámítás) a Jade-Szoft Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi, Petőfi utca 8., Cégjegyzékszám:13 09 200020) Brokka szoftvere végzi.

9. Hírlevél regisztráció

Felhívjuk figyelmét, hogy a bankmonitor.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció, hírlevél feliratkozás során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. A regisztráció, hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén, illetőleg felhasználói fiók törlése által:

Email: bankmonitor@bankmonitor.hu
Postacím: Bankmonitor Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

10. Érintettek jogai

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a GDPR alapján a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

 • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
 • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
 • Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
 • Kifogásolási jog – joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adata kezelése ellen, kivéve ha az banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok; továbbá joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő kezelése ellen;
 • Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
 • Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve az olyan profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve jelentős hatással járna.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön fenti jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmét az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, illetőleg választ ad, és döntéséről, illetőleg válaszáról Önt írásban tájékoztatja. Törlés, korlátozás vagy kifogásolás esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelem megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi elérhetőségen az adatkezelők állnak rendelkezésére:

Email: bankmonitor@bankmonitor.hu

Postacím: Bankmonitor Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Az Adatkezelők személyes adatot az Európai Unió területén kívülre nem továbbítanak. Az Adatkezelők személyhez nem köthető adatot az EU területén kívülre továbbítanak olyan országba, illetőleg olyan szolgáltató részére, amely megfelel a GDPR követelményeinek. Az egyes Adatkezelők a szerződött partnereikkel kötött megállapodásokban, továbbá megbízottjaik, közreműködőik és munkavállalóik felé biztosítják a jelen szabályzatban és a kapcsolódó belső szabályzatokban foglalt követelmények betartását.

Az Adatkezelők az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesznek, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet. Folyamatos az informatikai fejlesztés az álnéven történő nyilvántartás, titkosítás, hozzáférés, jogosultsági szintek és archiválás kapcsán annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá a személyes adatok jogalap nélküli tárolását.

Kérjük, hogy amennyiben a bankmonitor.hu honlap használata során – ideértve az Ön által megadott e-mail címhez tartozó postafiókot is – jelszóval védett rendszert, szolgáltatást vesz igénybe, ehhez egyedi és erős jelszót használjon, és korlátozza számítógépe és böngészője elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefonszámok:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391-1400
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikor egyoldalúan módosítható az Adatkezelők által. A korábban érvényes Adatvédelmi szabályzatok a bankmonitor.hu weblapon továbbra is elérhetőek maradnak.

Bankmonitor Szolgáltató Kft. Bankmonitor Kft. Bankmonitor Partner Kft.

Adatkezelők