A Bankmonitor Partner Kft. fenntarthatósági közzététele a 2019/2088 EU rendelet alapján

Hatályos 2021. július 1. napjától

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény részét jelentő, 2016-ban hatályba lépett ún. Párizsi Megállapodás célkitűzéseire figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az (EU) 2019/2088 számú rendeletét a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet szerinti „fenntarthatósági kockázat”-nak az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási eseményt vagy körülményt kell tekinteni, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

A Bankmonitor Csoport részeként (az Adatvédelmi szabályzat által is részletezett módon)

  • a Bankmonitor Partner Kft (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-170218) mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) 4. § 35. pont és Bit. 398-406/A. § szerint az ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (alkusz) és mint az egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján eljáró tagszervező, továbbá mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bszt.”) 4. § (2) 30a. és 111. § (2) a) pontja szerintifüggő ügynök;
  • a Bankmonitor Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-184211) mint a Bszt. 30a. és 111. § (2) a) pontja szerinti függő ügynök

a Rendelet szerinti „pénzügyi tanácsadó” fogalmába tartozik, ezért a Bankmonitor Partner Kft-re és a Bankmonitor Szolgáltató Kft-re (a továbbiakban a Bankmonitor Partner Kft és a Bankmonitor Szolgáltató Kft a jelen tájékoztató szerinti Közvetítői Tevékenysége kapcsán a jelen tájékoztatóban együttesen: „Bankmonitor”) a Rendelet alapján a jelen tájékoztató 1-3. pontjaiban meghatározott közzétételi kötelezettségek vonatkoznak a Pénzügyi Termékek és azok fenntarthatósági kockázatai kapcsán.

A fenntarthatóság szempontjából káros hatásokra vonatkozóan a Bankmonitor jelen közzététele

  • a biztosításközvetítési tevékenységhez kapcsolódóan biztosítási alapú befektetési termékekre és a nyugdíjbiztosítási termékekre, továbbá
  • a befektetési szolgáltatás közvetítéséhez kapcsolódóan a 2014/65/EU irányelv szerinti pénzügyi eszközökre

(a továbbiakban a Rendelet 2. cikk 12. pontjával összhangban együtt: Pénzügyi Termékek) értékesítésére (közvetítésére) vonatkozik (a továbbiakban a Bankmonitor Bit. szerinti alkuszként végzett biztosításközvetítési tevékenysége, illetőleg Bszt. szerinti függő ügynökként végzett befektetési szolgáltatás közvetítési tevékenysége együtt: „Közvetítési Tevékenység”).

A jelen tájékoztató a Pénzügyi Termékeket kibocsátó biztosítókra, illetőleg a Pénzügyi Termékeket forgalmazó befektetési vállalkozásokra a Rendelet 2. cikk 1. pontjával összhangban a továbbiakban együttesen „Pénzügyi Piaci Szereplő”-ként hivatkozik.

1. A pénzügyi tanácsadó köteles a honlapján információt közzétenni a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikáiról [3. cikk (2) bekezdés]

A Bankmonitor Partner Kft. mint független biztosításközvetítő (alkusz) kizárólag a biztosítási termékeket (továbbiakban: „Termékek”) létrehozó biztosítók (továbbiakban: „Biztosítók”) részéről juthat a Termékekre vonatkozó fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó adatokhoz (a továbbiakban: „Fenntarthatósági információ”). Ez kiemelten érvényesül a Biztosítási alapú befektetési termékek (az ún. unit-linked típusú biztosítások) esetében, ahol a Termékek mögötti befektetési portfóliókról a Bankmonitor Partner Kft. önállóan nem tud fenntarthatósággal kapcsolatos, megalapozott ismeretekhez jutni.

A Bankmonitor Partner Kft. a fentiek alapján minden esetben a biztosításközvetítési tevékenysége részévé teszi a Termékre vonatkozó Fenntarthatósági információ ügyfél részére történő átadását, amennyiben ilyet a Biztosító az adott Termék vonatkozásában közzétesz, illetőleg a Bankmonitor Partner Kft rendelkezésére bocsát, továbbá felhívja az ügyfél figyelmét erre a szempontra, illetve arra, hogy az adott Termék esetében rendelkezésre áll-e Fenntarthatósági információ.

Ezt meghaladóan - mivel a Fenntarthatósági információk tartalmára nézve jelenleg nincs egységes gyakorlat - a Bankmonitor Partner Kft a Termékeket nem rangsorolja, nem hasonlítja össze Fenntarthatósági információ alapján, és önmagában ilyen szempontra nem alapoz tanácsadást.

2. A pénzügyi tanácsadó köteles a honlapján közzétenni és naprakészen tartani az információt arról, hogy biztosítási tanácsadása során figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat; vagy információ arról, hogy miért nem veszi figyelembe, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékában áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor [4. cikk (5) bekezdés]

Amíg valamennyi Biztosító, illetőleg valamennyi Termék esetében nincs egységes - vagy legalább lényeges szempontok szerint összehasonlítható - szempontrendszer szerint megalkotott és közzétett Fenntarthatósági információ, addig a Bankmonitor Partner Kft. - az 1. pontban leírtakat meghaladóan - nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

A Termékekre vonatkozó Fenntarthatósági információk rendelkezésre állását és azok tartalmát a Bankmonitor Partner Kft legalább évente felülvizsgálja, és amennyiben ezek már lehetővé teszik a fenntarthatósági tényezők figyelembe vételét, akkor ezeket a Biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésének részévé teszi. Ennek érdekében a Bankmonitor Partner Kft. folyamatosan figyelemmel kiséri a Biztosítók kapcsolódó tájékoztatásait és a hatóságok jövőbeni iránymutatásait.

3. A pénzügyi tanácsadó a javadalmazási politikájában információt kell nyújtania arról, hogy hogyan biztosítja e politika összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával, és ezen információkat honlapján közzé kell tennie [5. cikk (1) bekezdés]

A Bankmonitor Partner Kft biztosításközvetítési tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok (lásd az Adatvédelmi szabályzatot) a Biztosítási alapú befektetési termékek értékesítői számára számos szigorú szabályt rögzítenek annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél minden esetben az igényeinek és szükségleteinek legmegfelelőbb terméket választhassa.

A Termékekhez kapcsolódó Fenntarthatósági információkra vonatkozó gyakorlat kialakulatlansága, az ebből fakadó, az 1. és 2. pontokban jelzett bizonytalanságok miatt a Bankmonitor Partner Kft. jelenleg még nem integrálja önálló szempontként javadalmazási politikájába a fenntarthatósági kockázatokat, mivel a biztosításértékesítő egy bizonytalan szempontot - annak javadalmazása miatt - nem helyezhet előtérbe mindazon egyéb szempontokhoz képest, melyet kötelezően figyelembe kell vennie annak érdeklében, hogy az ügyfél a számára legmegfelelőbb termékhez jusson.

A piaci gyakorlat alakulása és a vonatkozó iránymutatások alapján a Bankmonitor Partner Kft évente mérlegelni fogja, hogy a fenntarthatósági kockázatok integrációja kapcsán változtathat-e javadalmazási politikáján.

A jelen tájékoztatóban leírtak megfelelően alkalmazandóak a bankmonitor.hu weboldalon egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végző Bankmonitor Kft(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-976265) esetében is, amennyiben adott Pénzügyi Termékek kategóriája esetében a Fenntarthatósági információk a későbbiekben objektív összehasonlításra alkalmas módon megjeleníthetőek.


Elsőbiztosítás Biztosítási és Pénzügyi Alkusz Kft. állományátruházás tájékoztatás

Az Elsőbiztosítás Biztosítási és Pénzügyi Alkusz Kft. (továbbiakban: Elsőbiztosítás Kft.) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 406/A. §. által nyújtott lehetőséget kihasználva 2020.01.31. napjától (átadás-átvétel napja) állomány átruházás (a továbbiakban: átruházás) keretében az alkuszi megbízási szerződés állományának egy részét átruházta a Bankmonitor Partner Kft-re (továbbiakban: Bankmonitor Partner Kft).

Az átruházott alkuszi megbízási szerződés állományba kizárólag az átadás-átvétel napján élő, azaz érvényesen létrejött és hatályos, olyan biztosításokhoz tartozó biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződések szerinti állomány tartozik, mely biztosítási szerződések vonatkozásában az adott biztosító kockázatban áll.

A Bit. 406/A. § (4) bekezdés alapján az állomány átruházásához nem szükséges az átruházással érintett megbízási szerződések szerinti ügyfelek (megbízók) hozzájárulása.

Amennyiben a Elsőbiztosítás Kft. bármely megbízója (ügyfele) mégsem szeretne a Bankmonitor Partner Kft. megbízója (ügyfele) maradni, akkor jogosult az átruházott alkuszi megbízási szerződést a Bankmonitor Partner Kft. írásbeli értesítésének kézhezvételének napjától számított harminc napon belül a Bankmonitor Partner Kft-hez intézett, Megbízó által aláírt, írásbeli nyilatkozattal - a kötvényszámra hivatkozva - harmincnapos határidővel felmondani (levelezési cím: Bankmonitor Partner Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B., faxszám: +36 (1) 814-7849, személyes elérhetőség: Bankmonitor Partner Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B).

Az Elsőbiztosítás Kft. az érintett ügyfeleket előzetesen tájékoztatta az érintettek személyes adatainak Bankmonitor Partner Kft részére történő továbbításáról. Az átruházáshoz kapcsolódó adattovábbítást követően a Bankmonitor Partner Kft. lép a jelenlegi adatkezelő Elsőbiztosítás Kft. helyébe, mint új adatkezelő. A Bankmonitor Partner Kft. ugyanolyan független biztosításközvetítői tevékenységet végez, mint az Elsőbiztosítás Kft, ezért azzal lényegében megegyező szolgáltatást fogja nyújtani az ügyfeleknek. Ebből következően az adatkezelő személyének megváltozásán kívül az adatkezelés lényeges körülményei nem változnak meg, a Bankmonitor Partner Kft. az érintett ügyfelek személyes adatait változatlan feltételekkel és adatkezelési célok szerint kívánja kezelni. A Bankmonitor Partner Kft. az Elsőbiztosítás Kft. adatkezelési céljaitól eltérő célra az érintett ügyfelek személyes adatait csak az érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség alapján vagy más jogszerű jogalappal kezelheti. Így az érintett ügyfelek minden olyan esetben, amikor adataiknak az eddigiektől eltérő célra történő felhasználását tervezi a Bankmonitor Partner Kft., előzetesen tájékoztatást kapnak erről, ezáltal ezzel kapcsolatos jogosultságaikat gyakorolhatják. A Bankmonitor Partner Kft az állományátruházással érintett személyes adatokat adatkezelési tájékoztatója (https://bankmonitor.hu/adatvedelem/), a Bit. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Ha az átruházással kapcsolatban, szerződéseinek kezelésével érintő bármelyen kérdése merül fel, kérjük jelezze azt az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: bankmonitor@bankmonitor.hu
Telefon: +36 (1) 9201 426
Postacím: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B

Tisztelettel:
Bankmonitor Partner Kft.

Korábbi, 2021. május 10-től hatályos Fenntarthatósági közzétételünk itt tekinthető meg.