loading

Panaszkezelési Szabályzat – Bankmonitor Partner Kft.

Hatályos 2021.10.08. napjától

A Bankmonitor Partner Kft., mint a 435/2016. Kormányrendelet, valamint a 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet hatálya alá tartozó szolgáltató, mint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti független közvetítő és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerinti független biztosításközvetítő (a továbbiakban: „Bankmonitor”), ezen jogszabályoknak megfelelően az alábbi panaszkezelési szabályzatot teszi közzé azzal, hogy a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató Üzletszabályzata és a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 1. Az Ügyfél a Bankmonitor pénzügyi közvetítői vagy biztosításközvetítői szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait

  - személyesen munkanapokon a Bankmonitor ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.), a nyitvatartási idő alatt, azaz naponta 8 és 16 óra között;

  - írásban a 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B. címre küldött levélben;

  - telefonon a 06-1-920-1420 telefonszámon hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra között, szerdai napon 8 és 20 óra között;

  - a Bankmonitor honlapján (www.bankmonitor.hu) keresztül, elektronikus úton a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címre történő elektronikus levélküldés által teheti meg saját nevében vagy meghatalmazott útján eljárva. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 2. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Bankmonitor biztosítja az öt percen belüli várakozási időn belüli hívásfogadást és az ügyintézés megkezdését. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Bankmonitor és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Bankmonitor – az Ügyfél erre vonatkozó előzetes figyelmeztetését követően – hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Az Ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát 15 napon belül.
 3. A Bankmonitor a szóbeli panaszt - az alábbi 4. pontban meghatározott eltéréssel - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Bankmonitor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, valamint telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz azonosítására szolgáló adatokat. A Bankmonitor a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek - az alábbi 5. pontban foglaltakkal egyidejűleg - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Az Ügyfél számára küldött jegyzőkönyv a Bankmonitor azonosító adatai mellett tartalmazza legalább az Ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, szükség esetén levelezési címét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, a panasszal érintett szerződés számát, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, telefonon, telefaxon vagy e-mailen közölt panasz kivételével a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.
 4. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bankmonitor a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek - az alábbi 5. pontban foglaltakkal egyidejűleg - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
 5. A Bankmonitor az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
 6. A panasz elutasítása esetén a Bankmonitor válaszában tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNB előtt a vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levélcím: H-1525 Budapest Pf.:172.; telefonszám: +36-80-203-776; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti. A panaszra adott válasz külön is tartalmazza a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

  A Bankmonitor felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

  a) Pénzügyi Békéltető Testülethez (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levélcím: H-1525 Budapest Pf.:172.; telefonszám: +36-80-203-776; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén;

  b) a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához (Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Telefon:+ 36 80 203 776; Fax:+ 36 1 489 9102; Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Levélcím:1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.);

  c) bírósághoz.

  A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

  A Bankmonitor tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet, hogy a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztó a Bankmonitortól a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti. A Bankmonitor továbbá tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a Bankmonitor alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.
 7. A Bankmonitor a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja.
 8. A Bankmonitor az Ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartásnak tartalmaznia kell

  a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

  b) a panasz benyújtásának időpontját,

  c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

  d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá

  e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának – elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés – dátumát.
 9. A Bankmonitor a panasz kivizsgálásáért az Ügyféllel szemben külön díjat nem számíthat fel, a panasz kivizsgálása térítésmentes.
 10. A Bankmonitor a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:

  a) neve,

  b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,

  c) lakcíme, székhelye, levelezési címe,

  d) telefonszáma,

  e) értesítés módja,

  f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

  g) panasz leírása, oka,

  h) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,

  i) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és

  j) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

  A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Bankmonitor az Adatvédelmi szabályzatának (https://bankmonitor.hu/adatvedelem/) megfelelően kezeli.
 11. Az Ügyfél a Bankmonitor által közvetített pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatással kapcsolatos, az adott pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményre vagy biztosítóra vonatkozó észrevételeit, panaszait a közvetített pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézménynél vagy biztosítónál teheti meg. Amennyiben a Bankmonitorhoz érkezik ilyen tartalmú panasz, úgy azt a Bankmonitor 3 munkanapon belül továbbítja a pénzügyi intézmény vagy a biztosító részére.
  A Bankmonitor azokat a panaszokat, melyet a Bankmonitor magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkoznak, saját maga kezeli.
 12. A Bankmonitor fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartója Sándorfi Balázs. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének változását a Bankmonitor 15 napon belül bejelenti.